Hot News :

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือพบประชาชน ประจำปี 2567 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2567 13:06

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือพบประชาชน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล เป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการมาขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เกิดการพัฒนางานด้านบริการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ