Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือพบประชาชน ประจำปี 2567 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้จัดกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือพบประชาชน ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล เป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เข้าให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนในการมาขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เกิดการพัฒนางานด้านบริการของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการเชิงรุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 07-03-2567 ] Hits:281

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) ได้มอบเงินชดเชยให้กับสมาชิกกองทุน

  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลค้อเหนือ (กองทุนวันละ 1 บาท) โดยนายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายก อบต.ค้อเหนือพร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินชดเชยให้กับสมาชิกกองทุน ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 01-03-2567 ] Hits:278

นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมชมและศึกษาดูงาน การตั้งด่านชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร

  นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) คณะทำงาน สอจร. จังหวัดจาก 76 จังหวัด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมและศึกษาดูงาน การตั้งด่านชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ซึ่งเป็นด่านชุมชนต้นแบบของจังหวัดยโสธร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 15-02-2567 ] Hits:338

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงสำรวจพื้นที่และติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในตำบลค้อเหนือ เพื่อเป็นการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่สามารถย่อยสลายได้ เพื่อการจัดการขยะ เศษอาหารลดปริมาณขยะต้นทางและทำให้เกิดสุขอนามัยที่ดี ในชุมชน ณ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 13-02-2567 ] Hits:269

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดพระธาตุคำบุ (วัดพระธาตุเก่า)

      "พระธาตุคำบุ วัดพระธาตุเก่า ตำนานแห่งล้านช้าง ที่ยโสธร" พระธาตุคำบุ หรือภาษาอีสาน เรียกว่า "พระธาตุคำบู๋" ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุเก่า หรือ วัดพระธาตุคำบุ ริมฝั่งลำน้ำชี ระหว่างบ้านดอนกลาง ตำบลค้อนเหนือ กับบ้านหัวคำ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร {youtube}R-XJX661v_Q{/youtube}       มีตำนานเล่าว่าพระโอรสองค์ที่ 3 ของนครล้านช้าง ได้ออกเดินป่าเพื่อหาภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์สร้างเมือง เดินทางมาถึงบริเวณริมฝั่งลำน้ำชีดังกล่าวจึงสร้างวัดและสร้าง พระธาตุขึ้นโดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกลางเศียรจึงเรียกว่า "พระธาตุโลกกบาล" ต่อมาชาวบ้านพบทองคำผุดขึ้นมากลางเนินดินบริเวณพระธาตุ จึงเรียกว่า พระธาตุคำบุ {gallery}travel-1{/gallery}

[ 05-07-2566 ] Hits:2983

พนังกั้นน้ำ แม่น้ำชี (บ้านดอนกลอย)

      "พนังกั้นน้ำ แม่น้ำชี ที่ยโสธร" ตั้งอยู่ในบริเวณริมฝั่งลำน้ำชี ท่าวัดบ้านดอนกลอย ตำบลค้อนเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2563

[ 05-07-2566 ] Hits:1807

ผ้าฝ้าย (บ้านดอนยาง)

      "ผ้าฝ้าย (บ้านดอนยาง) ที่ยโสธร" ผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติ จากกลุ่มสตรีทอผ้า บ้านดอนยาง หมู่ที่ 6 ตำบลค้อนเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ฝีมือปราณีต {gallery}tik-2{/gallery}

[ 05-07-2566 ] Hits:2015

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ